index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

یادداشت دکتر معصومه کردی گودرزی

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir امروز که برای رفتن به نمایشگاه کتاب وقت گذاشتم با کلی مرور که چه کتابهایی را باید تهیه کنم بعد از ظهر به سمت مصلی پیش رفتم از درب اصلی داخل شده و با صحنه ای زیبا و طاق نصرتی که از گل درست کرده بودند رو به رو شدم حس زیبایی بود که بعد از چند سال که برگزار نشد و سال گذشته هم این استقبال نبود امیدوار بودم امسال رو میتونم استفاده کنم بعد از گذر از غرفه ی کودکان و نوجوانان و دیجیتال و ... رسیدیم به انتشارات دانشگاهیان از همان بدو ورود صدای همهمه میشنیدم...