index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری زیبا از بانوی هنرمند الهه کاسب زاده

وقتی تو باشی باران می بارد و من قدم در خیابان می گذارم اگر تو باشی کافه ای تعطیل نخواهد بود شراب بوی مرا می گیرد دهانم بوی تو را می گیرد و از حرارت لب هایم شعر از مرگ فاصله می گیرد اگر تو باشی بهار خواهد ماند از پشت پنجره قناری آواز می خواند همیشه در بساط مان قهوه ی گیشا شعر موسیقی ...! اگر تو باشی آغوش من و لغزش بوسه هام روی لب هات و هیجان عشق در لکنت زبانم لو می رود با تو حرارت احساسم شب را در تنمان آب می کند الهه کاسب...