index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره دو گاهنامه داخلی تکیه گاه وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره دو گاهنامه داخلی تکیه گاه وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.   مدیر مسئول: دکتر فردین احمدی   سردبیر: فیروزه رحمانی زاده   در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد.   🌺🌺🌺   حمیده محمد پور:   زندگی مست می شود با بهار آسمان آبی تر! و خورشید به عشق تو صمیمی تر میخندد و گرم تر می تابد. درخت سبزپوشان از خواب زمستانی خود، درآمده! گل با ناز و عشوه می خندد! آن هنگام، زمین سفره ی سبزش را می گشاید. قناریها با عشق می خوانند! صدای نهرها و چشمه ساران را...