index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

مینویسم از وقتی حال عجیبی داشتم…

می‌نویسیم از اوایل روزایی که حس دوست داشتنت در من داشت پدیدار میشد.. مینویسم از وقتی حال عجیبی داشتم وبه هیچکدوم از انتخاب های قبلیم شبیه نبود. مینویسم از بی خوابی شبام و تو فکرت و با صدات زندگی کردن. میدونی از کجا فهمیدم عشقه؟ زمانی که دیدم برعکس تمام انتخابام حضورت تو قلبم با اشک شروع نشد! بلکه با لبخند و ذوق تو دلم پیدات کردم. اما تو انگاری ورژن دیگه ای از منی! قبل از اینکه سروکله تو تو زندگیم پیدابشه من با وجود اینکه دورم شلوغ بود اما همیشه تنها بودم. وقتی تورو شناختم و حسمو بهت...