index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

مقاله ادبی دکتر کریم شاهسون با عنوان«دیدار به قیامت »_انتشارات حوزه مشق

«دیدار به قیامت»   (نگرشی در ریشه های تاریخی و اجتماعی عبارتی رایج در فرهنگ عامه ایران)   مقاله ادبی: دکتر کریم شاهسون   وفای توست چون عمر من و ماند بـه محشــر وعـدۀ دیـدار، مـا را «شهریار»   شاید عبارت «دیدار به قیامت» را بیش و کم شنیده‌ایم. اما این اصطلاح و عبارت از چه منبع و آبشخوری مایه گرفته و اعتبار یافته است و در چه جایگاهی به کار می‌رود و گوینده بر زبان می‌آورد، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت و به چند داستان‌واره و حکایتی که از این عبارت مایه گرفته خواهیم پرداخت. معمولا یک...