index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

سمفونی پاییز اثری از مبینا منتی _نشر حوزه مشق

" سمفونی پاییز " در ابتدای خیابان پاییز؛ ریگ های فراغتمان هنوز نم دارد. مات و مبهم چشم در چشمان پاییز؛ دستهایی از جنس آغوش کم دارد. در این پاییزی که روزگارمان به سیاهی مایل شده است، بوسه هایی به رنگ نارنجی نیز،پنهان شده است. پرندگان مهاجر ایاممان؛ سر در گریبان خویش،فرو برده اند. کوچ کنان؛ در مسیری اوج می گیرند که نام و نشانی اش را نمی دانند. گل های قهر نیز،رخ از رخ ما پنهان کرده اند. به گمانم اگر در این حوالی،سپیده ای سر بزند؛ در این بیشه زار خزان زده نیز؛ شاید گلی بروید.   مبینا...