index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

تازه ترین نوشته های بانوی هنرمند فریده عبدی ( سها) را بخوانیم

https://ketabbaz.hozeyemashgh.ir و اینک اردیبهشت در پایان قصه فروردین فرا میرسد در آغاز قصه بنفشه و ابر در کارزار کشتزار و آب با گله های اسب یال در باد و آهوان خرامان در بیشه بهار با ارغوان های اغواگر با سجاده دشت و طرب رعد با جام آرزوی لاله به کف و با شادی گلستان با بوی پونه بوی افراهای سبز در فریب ؛ نغمه سارها و آواز بیدها با گل شبدر ها و عطر یاس ها... اردیبهشت ِ بهشتی ام بیا!! پر خروش و با شادی فزون قصه برگها را به گوش غنچه ها بخوان و فیروزه ای آسمان را...