index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

جدیدترین نوشته زیبا از بانوی بی نظیر فاطمه جعفری

آنقدرحرف دراین سینه تلنبار شده که دل من تنها مخزن الاسرارشده شده ام شهره شهر بدادم برس که خبر عاشقی ام سرخط اخبار شده ترسم این است بمیرم باتودر دفترم بس که اسم تو درهرغزلم تکرار شده       دلبرجان تو تمام منی تمام پیدا و پنهانم تمام وجودم تو مرا با خود بردی به فراسوی عشق آنجا که زندگیم رنگ زیباتری گرفت قول خواهم داد که تا آن سوی ابدیت تنهایت نخواهم گذاشت       هرم تن داغت بر آتش من افزود صبح در بستر، خاکستر از من بود بوسه آتشین زلبهای تو درخواب به تن تشنه وبی جانم...