index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از بانوی هنرمند محبوبه ناصری _انتشارات حوزه مشق

به چشمم ، چشمِ دریایت تماشایی شود گاهی چه زیبایی، که شعرم با تو رویایی شود گاهی نمیدانم که در چشمان مشکی ات چه پنهان ست چه رازی در نهان داردکه شهلایی شود گاهی تو از قلبم چه میدانی که دائم در تکاپویی و حاشا می کنی حس ام معمایی شود گاهی خلاصم کن تو رازی ، یا که صد رکعت نیازی تو به دیدارت دلِ آدم چه سودایی شود گاهی مرا در زُمره ی دلدادگانت جان پناهم ده نگاهی کن که لبخندت تسلایی شود گاهی هویدا شو عزیزم رنج بردم از نبودن هات ولی ناچار رفتارم شکیبایی شود گاهی...