index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته محمد امین ارباب سلیمانی _نشر حوزه مشق

ساده ی پیچیده سکته را عارضه ی آنی میدانند بی آنکه از درد تدریجی پیش از آن خبر داشته باشند بی آنکه بدانند قبل از وقوع فیزیکی آن، قلب خودش را در خونِ آلوده به آزردگی و آشفتگی خفه کرده تا بتواند خون جدیدش را با محبت و بخشندگی روشن سازد. بی آنکه بدانند درختان امید و آرزوی قلب چطور به یکباره گرفتار خزان شده است !! بی آنکه بدانند خیابان های برجسته ی قلب چطور به یکباره تبدیل به کوچه های بن بست شده ؟ خیابان هایی که شاید دیابتی از جنس تنهایی و خستگی، فشار خونی از جنس...