index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از هنرمند فرهیخته مسعود آزادبخت کوهدشت_انتشارات حوزه مشق

یک ثانیه اشک از صدایی که در واژه ها می رقصد لال می شود از سکوت! انگار زخمی جای خون را در فکرِ یک نفر گم کرده باشد، این بار تمام شعرهایم را روی نیزه ای فریب خواهم داد، چگونه به اتفاق راهی نشان خواهی داد تا به اتفاقِ یک تعبیر غرورِ دلنوشته ای را سراغ افکار منسجم یک باور کند؟ هنوز اندام را عرض نکرده ام تا تمام بهانه ها را عادت دهم برایِ یک شب،شاعری را در بند نگه دارد! دلم می گیرد از ترس که روزها را دنبال سیاهی ها سفید کرده است، ادامه دارد این فکر...