index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

گفت و گو با هنرمندان

گفت و گوی مجله کشف استعداد برتر با مهدی میرزاپور از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

لطفا خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: بنده شاعر مهدی میرزاپور زاده یِ استان خوزستان شهرستان دزفول هستم .یک نوع شعر نو بوجود آورده ام ،بنده قالب شعر آئینی و شعر نوو شعر قالب آزاد را ترکیب کرده و شعر نویِ عرفان را به لطف وکَرمِ پروردگارم به نام شعر نویِ عرفان بوجود آورده ام‌. معمولاً شاعران از کجا الهام می‌گیرند؟ آیا شما نیز الهام‌گیری‌های خاصی دارید؟ شاعرها را نمی دانم،اما اشعاری که به من الهام می شوند از جانب پروردگارم می باشند.ونام تخلّص اشعارم انتخاب شده یِ نام پروردگارم (غافر) می باشدیعنی من فقط نویسنده...