index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

شاعران و نویسندگان,قلم شما

شماره پنج گاهنامه داخلی« هنر مشق» وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

  شماره پنج گاهنامه داخلی« هنر مشق» وابسته به انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.   مدیر مسئول: دکتر فردین احمدی   سردبیر: مهسا ایمانی (ماه)     در این شماره آثار چند تن از هنرمندان منتشر شد از جمله:     🌹🌹🌹🌹   زهرا محمدی:   از من آویزان است روحی گره خورده به سطر های عمودی که سپیده های  دار اند اما  همچنان لنگر انداخته ام امواجی از دفترم میگذرند که موهایت را موهایت را موهایت را ببند جنگلی زیر آب مانده است هور     🌹🌹🌹🌹   الهه گزمه(الماه):   «ماه آسمان قلبم» تو ماه در...