index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

دیدارهیات بنیاد ماتناداران ارمنستان با مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق

چشم انداز برنامه های نشر و بازتولید مشترک ارمنستان و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفر هیئت ماتناداران کشور ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران همراه نشست و گفتگو با روسای مراکز چاپ و نشر برجسته ایران نیز همراه بود. بنیاد دست‌نوشته‌های کهن ماتِناداران با نام کامل ماتنادارانِ مسروپ ماشتوتس در ایروان از بنیادهای برجسته ارمنستان بشمار می‌رود. ماتناداران گفت و گوی پرباری با دکتر فردین احمدی و هیات همراه با مدیر مسئول انتشارات بین المللی حوزه مشق انجام دادند. در این نشست هر دو گروه به معرفی مجموعه خود و اهداف و برنامه ها و ظرفیت هایشان پرداختند...