index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

آثاری از بانوی هنرمند کیاندخت سلطانی از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

پریزاد   برای چشمان تو دلتنگم! خسته از دنیای هزار رنگم رنگ در گلوی قلمم خشکیده!! به دنیای رنگارنگ۰۰۰۰۰ آن مداد سفید بی رنگم! بر مدار شعر من ۰۰۰ خدایی تو۰۰۰!! با نگاه ماه به تو نیز چشم تنگم! گفتم تمشک بوسه بچینم از تو شبی! به دیوان عالم۰۰۰ آن حکایت هزار فرسنگم!! نمی‌کند طلوع ۰۰۰ صبح روز وصال منم که با هجران۰۰ هم آغوش و هم دردم سفید گشت۰۰۰تارینه‌های سیه‌ام به سرنوشت!! خسته از نبرد با دل خویش از چه می جنگم؟؟؟ به ازدحام ثانیه‌های پر غبار۰۰ غمگین‌ترین پریزاده ۰۰ محکوم در بندم!!   رویای من زندگی آغاز شد...
قلم شما

اثری از بانوی هنرمند کیاندخت سلطانی _انتشارات حوزه مشق

روز گار غریب  همچو مرگ است .. زیستن در این سرای غریب..!   اعتماد کجاست ؟؟؟ پشت نقاب فریب…   درعشق …جولان می‌دهد …! هوس روی شاخه‌های سیب   روزگار رونق بازار دلقک است… نیست نشانی …از عالم وادیب!!   رنگ ولعاب ویترین هرزگی پستو نشین کرد …انسان نجیب   حقیقت مصلوب است از دروغ..! تاوان می‌دهد چه دردناک روی صلیب   سخن از بهشت است وحوری وشراب چرا نداریم کمی از خرد نصیب..؟؟   آدمی نماد حیوان است کاش انسان باشیم وکمی شریف!!   از چه اینگونه دردمندیم؟؟! نمی‌اید رسولی که‌بپوشد جامه طبیب!!   نه صبر مانده است ونه...