index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

اثری از بانوی هنرمند زهرا کبابی زادگان_انتشارات حوزه مشق

آرزوی بر باد رفته دینگ،  دینگ ، دینگ ، صدای زنگ ساعت یکسره زده می شد ، ساعت پنج صبح و شکوفه  صدای زنگ ومی شنید و می دانست الان که پسرش خاموش کند و چراغ اتاقش روشن شود . ولی زنگ ساعت همچنان ول کن نبود! بعد از چند بار تکرار بالاخره خاموش شد . و شکوفه خیالش راحت شد ، چون پسرش چهار سال  از اول دبیرستان کار هر روزش بود .هم برای دبیرستان و هم برای کنکور درس می خواند . شکوفه خیلی دلش میخواست بعد از زنگ ساعت مهدی بخوابد ولی خوابش نمی برد . ولی...
قلم شما

داستانی به قلم زهرا کبابی زادگان منتشر شد

https://hozeyemashgh.ir ۱ حباب     مهرداد : سلام عزیزم خونه ای ؟ یاسمن از مهد آوردی ؟ مهتاب : سلام اره تازه از سر کار آمدم خونه هستیم . چطور؟ مشکوک حرف می زنی ! چیزی شده ؟ مهرداد: چیزی .... که حاجی زنگ زد مجید تصادف کرده بیمارستانه گفت بیاد تبریز. مهتاب : یا خدا چی شده ای وای خاک تو سرم شد . برادرم الان کجاست ؟ مهرداد : خودتو ناراحت نکن . چرا گریه می کنی ؟ بچه می ترسه . مهتاب : مهرداد جان تو رو خدا راست بگو برای مجید اتفاقی افتاده هر چی زنگ...