index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

برای آرامش ذهن مدیریت افکار را در دست بگیریم_ نشر حوزه مشق

https://hozeyemashgh.ir دکتر سعید عزیزی: ما انسان ها با افکار و ذهنمان زندگی می کنیم و یکی از مهم ترین مباحث روانشناسی بحث مدیریت ذهن است. برای مدیریت ذهن 5 فرمول اصلی وجود دارد که با توجه به این فرمول ها می توانیم ذهن خود را مدیریت کنیم. پژوهشگر علوم روانشناسی به نخستین فرمول مدیریت ذهن اشاره کرد و گفت: عدم مقایسه با دیگران نخستین قدم در راه مدیریت ذهن است. خودت را با کسی مقایسه نکن، بلکه بهترین جا برای تو جای خودت است. حتی دوقلوهای همسان هم با هم تفاوت هایی دارند، یکی درون گرا و دیگری برون گرا...